Windykacja

  • Skuteczne odzyskanie należności w krótkim czasie.
  • Odzyskiwanie należności w drodze zdecydowanych, kompleksowych i dopasowanych do potrzeb klienta działań windykacyjnych
  • Zarządzanie wierzytelnościami na wszystkich stadiach przeterminowania.
  • Dostęp do nowoczesnych i efektywnych metod windykacji.
  • Bezpieczeństwo danych osobowych
  • Ochronę i całkowitą poufność powierzonych informacji.
  • Posiadamy trzy tryby postępowania:

Postępowanie polubowne:
Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji. Postępowanie w tym trybie pozwala na prowadzenie spraw na różnych etapach:
– przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego,
– po uzyskaniu tytułu wykonawczego,
– po bezskutecznej egzekucji komorniczej.
Windykację w postępowaniu polubownym prowadzą pracownicy posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii. Działania prowadzone są poprzez prowadzenie negocjacji z dłużnikiem. Negocjatorzy w trakcie realizacji zadań podejmują odpowiednie działania z zastosowaniem technik windykacyjnych mających na celu doprowadzenie za zapłaty należności przez dłużnika, dbając jednocześnie o zachowanie przyjaznych relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Profesjonalne podejście sprawia że strony pozostają w poprawnych stosunkach co pozwala na dalszą kontynuację współpracy.

Postępowanie sądowe:
Windykacja należności w postępowaniu sądowym ma na celu uzyskanie tytułu wykonawczego w postaci wyroku sądu nakazującego dłużnikowi zapłatę należności lub nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym. Postępowanie w tym trybie zostaje podjęte gdy inne działania nie doprowadziły do odzyskania należności. Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Agencja nasza gromadzi niezbędne dokumenty, które następnie przekazuje do Kancelarii Adwokackiej, która kieruje pozew o zapłatę do właściwego sądu, jak również reprezentuje klienta przed sądem. W czasie prowadzenia sprawy w tym trybie klient ponosi jedynie koszty sądowe. Koszty zastępstwa procesowego pokrywa nasza Kancelaria, które następnie egzekwuje od dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne:
Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem postępowania windykacyjnego. Postępowanie w trybie egzekucyjnym wszczyna się gdy inne sposoby odzyskania należności nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Po uzyskaniu wyroku nakazującemu dłużnikowi zapłatę należności lub nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym kierujemy sprawę do komornika w celu przeprowadzenia przymusowej egzekucji. Dysponując pełnomocnictwem otrzymanym od klienta nadzorujemy czynności komornika. Przez okres postępowania egzekucyjnego ustalamy majątek dłużnika i zlecamy jego zajęcie komornikowi. W tym czasie również uczestniczymy w licytacjach majątku dłużnika jak również przeprowadzamy inne czynności jak np. wzywamy dłużnika do wyjawienia majątku przed sądem. Po odzyskaniu należności następuje zamknięcie zlecenia.